彼條菅芒比人懸的路
hit tiâu kuann-bâng pí lâng kuân ê lōo

彎彎曲曲迵到山跤
uan-uan-khiau-khiau thàng-kàu suann-kha

山跤有一个庄
suann-kha ū tsi̍t-ê tsng

阿公就蹛佇遐
a-kong tō tuà tī hia

腥味腥味的竹林
tshènn-bī tshènn-bī ê tik-nâ

定定攏嘛隨風咧唱歌
tiānn-tiānn lóng-mā suî-hong teh tshiùnn-kua

綿酥啦 綿酥啦
mî soo la, mî soo la

毋知影圓仔花
m̄ tsai-iánn înn-á-hue

為啥物四季攏嘛咧開滿山
uī-siánn-mih sù-kuì lóng-mā teh khui muá-suann

敢講這有世外桃源的塗
kám-kóng tse ū sè-guā thô-guân ê thôo

佮天堂來的沙
kah thian-tông lâi ê sua

舊漚舊漚的厝瓦
kū-àu kū-àu ê tshù-hiā

一直保護阿公阿媽
it-ti̍t pó-hōo a-kong a-má

阿公家己改編的歌
a-kong ka-kī kái-pian ê kua

伊唱予我聽
i tshiùnn hōo guá thiann

這條歌陪我到大漢
tsit-tiâu kua puê guá kàu tuā-hàn

定定哼著伊
tiānn-tiānn hainn tio̍h i

唱也唱袂煞
tshiùnn iā tshiùnn bē suah

希望你仝款會當斟酌聽
hi-bāng lí kāng-khuán ē-tàng tsim-tsiok thiann

愛珍惜 這个聲
ài tin-sioh tsit-ê siann

這條歌陪我到大漢
tsit-tiâu kua puê guá kàu tuā-hàn

定定哼著伊
tiānn-tiānn hainn tio̍h i

唱也唱袂煞
tshiùnn iā tshiùnn bē suah

雖然講
sui-jiân kóng

世界不時咧變化
sè-kài put-sî teh piàn-huà

也是愛這條歌
iā sī ài tsit-tiâu kua


(雨夜花 雨夜花)
(ú-iā-hue, ú-iā-hue)

欲娶某
beh tshuā-bóo

欲娶某
beh tshuā-bóo

娶著一个呆大箍
tshuā tio̍h tsi̍t-ê tai tuā-khoo

頷頸烏烏
ām-kún oo-oo

目睭吐吐
ba̍k-tsiu thóo-thóo

親像火車煙筒管
tshin-tshiūnn hué-tshia ian-tâng-kóng


(雨夜花 雨夜花)
(ú-iā-hue, ú-iā-hue)

欲娶某
beh tshuā-bóo

欲娶某
beh tshuā-bóo

娶著一个呆大箍
tshuā tio̍h tsi̍t-ê tai tuā-khoo

頷頸烏烏
ām-kún oo-oo

目睭吐吐
ba̍k-tsiu thóo-thóo

親像火車煙筒管
tshin-tshiūnn hué-tshia ian-tâng-kóng

逐擺轉到這个所在
ta̍k-pái tńg-kàu tsit-ê sóo-tsāi

我慣勢褪赤跤
guá kuàn-sì thǹg-tshiah-kha

褪赤跤
thǹg-tshiah-kha

那走那𘑨迌
ná tsáu ná tshit-thô

佇咧軟軟塗的田岸
tī-leh nńg-nńg thôo ê tshân-huānn

蝴蝶 蝴蝶
ôo-tia̍p, ôo-tia̍p

翩翩飛啊飛
phian-phian-pue--ah pue

飛啊飛
pue--ah pue

我想欲掠
guá siūnn-beh lia̍h

這藏有我囡仔時陣的笑聲
tse tshàng ū guá gín-á sî-tsūn ê tshiò-siann


大樹邊的一條溪
tuā tshiū pinn ê tsi̍t-tiâu khe

流流流過崎崎的山壁
lâu lâu lâu-kuè kiā-kiā ê suann-piah

溪凍水嘛清
khe tàng tsuí mā tshing

照著天
tsiò tio̍h thinn

照著白雲
tsiò tio̍h pe̍h-hûn

若像水鏡
ná-tshiūnn tsuí-kiànn


釣幾尾仔
tiò kuí-bué-á

無魚嘛有蝦
bô hî mā ū hê

起火烘烘咧來食
khí-hué hang-hang--leh lâi tsia̍h

那食那換阿媽唱歌予阮聽
ná tsia̍h ná uānn a-má tshiùnn-kua hōo guán thiann

這條歌陪我到大漢
tsit-tiâu kua puê guá kàu tuā-hàn

定定哼著伊
tiānn-tiānn hainn tio̍h i

唱也唱袂煞
tshiùnn iā tshiùnn bē suah

希望你仝款會當斟酌聽
hi-bāng lí kāng-khuán ē-tàng tsim-tsiok thiann

愛珍惜 這个聲
ài tin-sioh tsit-ê siann


這條歌陪我到大漢
tsit-tiâu kua puê guá kàu tuā-hàn

定定哼著伊
tiānn-tiānn hainn tio̍h i

唱也唱袂煞
tshiùnn iā tshiùnn bē suah

雖然講世界不時咧變化
sui-jiân kóng sè-kài put-sî teh piàn-huà

也是愛這條歌
iā sī ài tsit-tiâu kua


原來佇怹的年代
guân-lâi tī in ê nî-tāi

(欲娶某欲嫁翁)
(beh tshuā-bóo beh kè-ang)

毋捌有自由的戀愛
m̄-bat ū tsū-iû ê luân-ài

(等到有一工)
(tán-kàu ū tsi̍t kang)

嫁娶攏聽爸母的安排
kè-tshuā lóng thiann pē-bú ê an-pâi

(原來)
(guân-lâi)

這就是怹彼个年代
tse tiō-sī in hit-ê nî-tāi

(彼个年代)
(hit-ê nî-tāi)


這條歌陪我到大漢
tsit-tiâu kua puê guá kàu tuā-hàn

定定哼著伊
tiānn-tiānn hainn tio̍h i

唱也唱袂煞
tshiùnn iā tshiùnn bē suah

希望你仝款會當斟酌聽
hi-bāng lí kāng-khuán ē-tàng tsim-tsiok thiann

愛珍惜 這个聲
ài tin-sioh tsit-ê siann


這條歌陪我到大漢
tsit-tiâu kua puê guá kàu tuā-hàn

定定哼著伊
tiānn-tiānn hainn tio̍h i

唱也唱袂煞
tshiùnn iā tshiùnn bē suah

雖然講世界不時咧變化
sui-jiân kóng sè-kài put-sî teh piàn-huà

也是愛這條歌
iā sī ài tsit-tiâu kua


------------------------------------------------------------------------------------

《我愛雨夜花》Guá Ài Ú-iā-hue

【《雨夜花》是一首極為經典的臺語/閩南語歌的歌名。這首《我愛雨夜花》的曲調,便是有借《雨夜花》的曲調】

彼條菅芒比人懸的路【路旁菅芒草長得比人還高的那條路】
彎彎曲曲迵到山跤【彎彎曲曲通到山腳】

山跤有一个庄【山腳下有一個小村莊】

阿公就蹛佇遐【祖父就住在那裏】

腥味腥味的竹林【散發著生青味的竹林】

定定攏嘛隨風咧唱歌【常常/不時都隨風唱歌】

綿酥啦綿酥啦【唱著 Mi Sol La, Mi Sol La的音符】

毋知影圓仔花【我不知道 千日紅(一種花)】

為啥物四季攏嘛咧開滿山【為甚麼不分寒暑都滿山開】

敢講這有世外桃源的塗【難道說這裡有世外桃源的土】

佮天堂來的沙【和天堂來的沙】

舊漚舊漚的厝瓦【已現老舊的屋瓦】

一直保護阿公阿媽【一直保護著祖父祖母】

阿公家己改編的歌【祖父自己改編的歌】

伊唱予我聽【他唱給我聽】

這條歌陪我到大漢【這首歌陪著我長大成人】

定定哼著伊【常常哼著它】

唱也唱袂煞【唱個不停】

希望你仝款會當斟酌聽【希望你同樣也能仔細聽】

愛珍惜這个聲【要珍惜這歌聲】

這條歌陪我到大漢【這首歌伴隨著我長大】

定定哼著伊【不時會想到哼著這首歌】

唱也唱袂煞【再怎麼唱都不厭倦止息】

雖然講【雖然說】

世界不時咧變化【世界不斷在變化】

也是愛這條歌【我還是喜歡這首歌】

(雨夜花 雨夜花)

欲娶某【要娶妻】

欲娶某【要娶妻】

娶著一个呆大箍【娶了個胖大呆】

頷頸烏烏【脖子黑黑】

目睭吐吐【眼睛凸凸】

親像火車煙筒管【好像是(老式)火車的煙囪管】

逐擺轉到這个所在【每次回到這個地方】

我慣勢褪赤跤【我習慣打赤腳】

褪赤跤【打赤腳】

那走那𘑨迌【邊跑邊玩耍】

佇咧軟軟塗的田岸【在泥土鬆軟的田埂】

蝴蝶蝴蝶【蝴蝶蝴蝶】

翩翩飛啊飛【翩翩起舞飛翔】

飛啊飛【飛呀飛】

我想欲掠【我想要抓】

這藏有我囡仔時陣的笑聲【這裡藏著有我小時候的笑聲】

大樹邊的一條溪【大樹旁的一條溪流】

流流流過崎崎的山壁【流著流著,流過陡峭的山壁】

溪凍水嘛清【溪水沁涼,也清澈】

照著天【映照著天色】

照著白雲【映照著白雲】

若像水鏡【有如水亮的鏡子】

釣幾尾仔【在溪旁垂釣】

無魚嘛有蝦【即使釣不到魚也能釣到幾尾蝦】

起火烘烘咧來食【生火烤來吃】

那食那換阿媽唱歌予阮聽【邊吃邊聽著換祖母唱歌給我們聽】

原來佇怹的年代【原來在他們那個年代】

(欲娶某欲嫁翁【要娶妻要嫁夫婿】)

毋捌有自由的戀愛【不曾有自由的戀愛】

(等到有一工【等到男當婚女當嫁那一天】)

嫁娶攏聽爸母的安排【嫁娶都聽從父母的安排】

(原來【原來】)

這就是怹彼个年代【他們那個年代就是這樣】

(彼个年代【那個年代】)

评论
© 我子博 | Powered by LOFTER